Obchodní podmínky

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Předmětem úpravy těchto obchodních podmínek společnosti Affinitas, s.r.o., IČO: 60850523, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329805 (dále jako „Organizátor“) (dále jako „Podmínky“), jsou práva a povinnosti, které vznikají, mění se a zanikají mezi Organizátorem a jeho klienty při prodeji vstupenek na seznamovací akce typu „speed dating“, „virtual speed dating“ nebo celovečerní seznamovací večírky prostřednictvím webových stránek www.specialdating.cz.

Klientem se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba, která má zájem se účastnit seznamovací akce pořádané Organizátorem a za tímto účelem si kupuje za předem určenou cenu vstupenku na takovou akci (dále jako „Klient“).

Vstupenkou se pak rozumí doklad v podobě e-mailové zprávy potvrzující účast na seznamovací akci opravňující jejího držitele – Klienta k jednorázové účasti na seznamovací akci pořádané Organizátorem (dále jako „Vstupenka“). Vstupenka je vždy vystavena na jméno konkrétního Klienta a z povahy pořádaných seznamovacích akcí je nepřenosná. Předložením Vstupenky na místě konání seznamovací akce, popř. vstupem do virtuální videokonferenční místnosti projevuje Klient svůj souhlas s pravidly konání seznamovací akce a podřizuje se pokynům Organizátora, resp. jeho zaměstnanců týkajících se koordinace dané seznamovací akce.

Klient je povinen se před koupí vstupenky seznámit s těmito Podmínkami a její koupí se zavazuje jimi řídit.

MÍSTO KONÁNÍ SEZNAMOVACÍ AKCE

Seznamovací akce pořádané Organizátorem se konají v prostorách, které jsou k tomu Organizátorem vybrány. Takovými prostorami může být též virtuální videokonferenční místnost. Konkrétní místo konání seznamovací akce je Klientům oznámeno předem, a to na webových stránkách www.specialdating.cz před, resp. při nákupu Vstupenky a/nebo e-mailem v dostatečném předstihu před konáním akce.

OMEZENÍ ÚČASTI NA SEZNAMOVACÍCH AKCÍCH

Účastníkem seznamovacích akcí pořádaných Organizátorem může být pouze fyzická osoba, která dovršila věku osmnácti (18) let. Pouze taková osoba je oprávněna poté, co projevila souhlas s těmito Podmínkami, zakoupit Vstupenku na příslušnou seznamovací akci.

 

Klient je oprávněn zakoupit si Vstupenku a účastnit se pouze takové seznamovací akce pořádané Organizátorem, jejíž zaměření – s ohledem na věkové rozpětí účastníků seznamovací akce, pro které je taková akce pořádána – koresponduje se skutečným věkem Klienta. S ohledem na tuto skutečnost je Klient povinen pravdivě uvést při uzavírání smlouvy o účasti na akci svůj věk, resp. rok narození.

Klient zakoupením Vstupenky potvrzuje svou znalost českého jazyka, popř. jiného jazyka, v němž je konkrétní seznamovací akce pořádána, na takové úrovni, aby byl schopen plynulé konverzace s ostatními účastníky seznamovací akce.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout Klientovi účast na akci, a to zejména, nikoli však pouze, z důvodu, že zjistí, že Klient uvedl nepravdivé informace při uzavírání smlouvy o účasti na akci nebo že se Klient účastní seznamovacích akcí opakovaně tak, aby Organizátor zabránil opakovanému setkávání týchž Klientů, a/nebo i bez udání důvodu. V případě odmítnutí účasti Klienta na seznamovací akci poté, co Klient uhradil cenu Vstupenky, vrátí Organizátor zaplacenou cenu Klientovi v plné výši zpět.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Koupí Vstupenky vzniká smluvní vztah mezi Organizátorem a Klientem, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu (dále jako „Smlouva“). Konkrétně se jedná o umožnění osobní účasti Klientovi na předmětné seznamovací akci za cenu Vstupenky. Podrobnosti jsou stanoveny v těchto Podmínkách.

Koupě Vstupenky, resp. proces uzavření Smlouvy probíhá elektronicky, prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.specialdating.cz. Klient je povinen vyplnit formulář pravdivě a poctivě. Organizátor neodpovídá za správnost informací, které Klient vyplní do formuláře při uzavírání Smlouvy. Organizátor stejně tak neodpovídá za skutečnosti, které mohou vyvolat Klientem nepravdivě uvedené informace, a to zejména pokud jde o ovlivnění průběhu seznamovací akce.

Návrhem na uzavření Smlouvy je vystavení Vstupenky na konkrétní seznamovací akci typu „speed dating“, „virtual speed dating“ nebo celovečerního seznamovacího večírku na webových stránkách www.specialdating.cz. Klient návrh Smlouvy přijme vyplněním formuláře svými osobními údaji a zároveň zaplacením celé částky ceny Vstupenky

(i.)     bezhotovostním převodem na bankovní účet Organizátora č. 23001760184/2010 vedený u Fio banka, a.s., IČO: 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Bankovní účet Organizátora“), a to nejpozději do tří (3) dnů ode dne dokončení vyplnění formuláře nebo nejpozději jeden (1) den před konáním konkrétní seznamovací akce podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Při placení ceny Vstupenky je Klient povinen uvést variabilní symbol, který obdrží v potvrzujícím e‑mailu po dokončení vyplnění formuláře; nebo

(ii.)    platební kartou on-line prostřednictvím platební brány GoPay skrze webové stránky www.specialdating.cz.

Hotovostní způsob platby není možný. Nesplnění kterékoli nebo obou podmínek pro přijetí návrhu Smlouvy má za následek neuzavření Smlouvy, a tedy neumožnění účasti Klienta na konkrétní seznamovací akci.

Zaplacením se rozumí připsání peněžních prostředků – celé částky ceny Vstupenky – na Bankovní účet Organizátora.

Vstupenky budou po uzavření Smlouvy zaslány Klientovi elektronicky, a to na e-mailovou adresu, kterou Klient uvede ve formuláři při uzavírání Smlouvy. Vstupenky budou takto Klientovi zaslány do dvou (2) pracovních dnů ode dne připsání celé částky ceny Vstupenky.

ZRUŠENÍ SEZNAMOVACÍ AKCE

Organizátor si vyhrazuje právo konkrétní seznamovací akci zrušit, a to i bez udání důvodu. V případě zrušení konkrétní seznamovací akce ze strany Organizátora má Klient právo na vrácení zaplacené ceny Vstupenky v plné výši. V případě, že Organizátor Klientovi navrhne jiný termín akce a klient s tímto návrhem vysloví souhlas, zaplacená cena Vstupenky se Klientovi nevrací a současně mu bude umožněna účast na seznamovací akci v novém termínu.

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA SEZNAMOVACÍ AKCI KLIENTEM

Klient má právo zrušit svoji účast na seznamovací akci prostřednictvím e-mailu, a to oznámením této skutečnosti na e-mailovou adresu info@specialdating.cz.

Při zrušení účasti Klientem ve lhůtě do osmého (8.) kalendářního dne přede dnem konání konkrétní seznamovací akce, má Klient právo na vrácení zaplacené ceny Vstupenky v plné výši. Při zrušení účasti Klientem ve lhůtě od sedmého (7.) do šestého (6.) dne přede dnem konání konkrétní seznamovací akce, má Klient právo na vrácení 50 % zaplacené ceny Vstupenky. Při zrušení účasti Klientem ve lhůtě od pátého (5.) kalendářního dne před konáním konkrétní seznamovací akce Klient nemá nárok na vrácení ceny Vstupenky, a to ani částečně.

V případě, že se Klient nezúčastní seznamovací akce, na níž si zakoupil Vstupenku, aniž by zrušil svoji účast dle pravidel uvedených v předchozím odstavci, nemá nárok na vrácení ceny Vstupenky, a to ani částečně. Totéž platí, pokud se Klient na seznamovací akci dostaví po jejím zahájení, popř. se přihlásí do on-line systému seznamovací akce typu „virtual speed dating“ po jejím zahájení.

PRŮBĚH SEZNAMOVACÍCH AKCÍ

Klient je povinen řídit se v průběhu seznamovací akce pokyny Organizátora a jeho zaměstnanců. Klient je dále povinen dodržovat pravidla slušného chování a zdržet se jakýchkoli vulgárních projevů, sexuálních návrhů a jiného obecně pohoršujícího chování. V případě nevhodného chování bude Klient z dalšího průběhu akce vyloučen, a to bez nároku na náhradu zaplacené ceny Vstupenky nebo jakékoli její části.

V průběhu seznamovací akce je přísně zakázáno pořizování fotografií, snímků obrazovky (screenshotů) a/nebo jakýchkoli zvukových či obrazových záznamů včetně záznamů obrazovky. V případě porušení zákazu pořizování fotografií, snímků obrazovky (screenshotů) a/nebo jakýchkoli zvukových či obrazových záznamů včetně záznamů obrazovky bude Klient z dalšího průběhu akce vyloučen, a to bez nároku na náhradu zaplacené ceny Vstupenky nebo jakékoli její části. Současně může být takové jednání považováno za neoprávněný zásah do osobnostních práv ostatních účastníků seznamovací akce.

V průběhu seznamovacích akcí si Klienti navzájem nesdělují kontaktní údaje a v průběhu celé seznamovací akce vystupují Klienti pod Organizátorem předem určenou přezdívkou.

Organizátor žádným způsobem nenese odpovědnost za chování klienta v průběhu seznamovací akce či kdykoli mimo něj. Klient v plném rozsahu odpovídá Organizátorovi za škodu, která mu vznikne jeho zaviněním.

Průběh seznamovací akce typu „speed dating“

V průběhu seznamovací akce typu „speed dating“ je Klient povinen dodržovat zasedací pořádek určený Organizátorem, stejně jako délku rozhovorů „jeden na jednoho“ s dalšími Klienty určenou Organizátorem.

Klient vyznačí v tiskopise, který mu za tímto účelem předá zaměstnanec pověřený Organizátorem, zda chce předat své osobní údaje v podobě křestního jména a e-mailové adresy dalšímu konkrétnímu Klientovi účastnícímu se téže seznamovací akce a současně zda si přeje tyto údaje od takové osoby obdržet. Tento tiskopis Klient na konci seznamovací akce předá pověřenému zaměstnanci Organizátora. Klient uděluje podle těchto Podmínek, resp. souhlasu s nimi, pokyn Organizátorovi k předání jeho osobních údajů v podobě křestního jména a e‑mailové adresy dalšímu Klientovi, účastníkovi téže akce, kterého v tiskopise označil a zároveň byl tímto druhým účastníkem v jeho tiskopise sám označen (shoda mezi účastníky téže akce). Organizátor předá osobní údaje Klientům, kteří vzájemně shodně označili své osoby za účelem předání osobních údajů následující den po skončení konkrétní seznamovací akce, popř. zašle Klientovi informaci, že z důvodu absence vzájemné shody žádné osobní údaje předávány nebudou.

Průběh seznamovací akce typu „virtual speed dating“

V průběhu seznamovací akce typu „virtual speed dating“ budou Klienti po přihlášení do systému a úvodním uvítání rozděleni Organizátorem po dvojicích do dílčích virtuálních místností. Délka rozhovorů „jeden na jednoho“ s dalšími Klienty je 5 minut. Po uplynutí této doby budou Klienti Organizátorem přesunuti do další virtuální místnosti.

Klient po skončení akce typu „virtual speed dating“ vyznačí ve formuláři na webových stránkách www.specialdating.cz, zda chce předat své osobní údaje v podobě křestního jména a e-mailové adresy dalšímu konkrétnímu Klientovi účastnícímu se téže seznamovací akce a současně zda si přeje tyto údaje od takové osoby obdržet. Klient uděluje podle těchto Podmínek, resp. souhlasu s nimi, pokyn Organizátorovi k předání jeho osobních údajů v podobě křestního jména a e‑mailové adresy dalšímu Klientovi, účastníkovi téže akce, kterého ve formuláři označil a zároveň byl tímto druhým účastníkem v jeho formuláři sám označen (shoda mezi účastníky téže akce). Organizátor předá osobní údaje Klientům, kteří vzájemně shodně označili své osoby za účelem předání osobních údajů následující den po skončení konkrétní seznamovací akce, popř. zašle Klientovi informaci, že z důvodu absence vzájemné shody žádné osobní údaje předávány nebudou.

Organizátor Klientovi nezaručuje, že v průběhu seznamovací akce nalezne v okruhu jejích účastníků vhodného partnera.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o tom, jak Organizátor zpracovává osobní údaje, naleznete zde.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Klient je povinen po obdržení Vstupenky e-mailem neprodleně zkontrolovat její správnost a úplnost (především název seznamovací akce, místo a čas konání seznamovací akce). Případné reklamace obsahu Vstupenky je Klient povinen oznámit bezprostředně po jejím obdržení, nejpozději však do 3 (tří) dnů prostřednictvím e-mailu info@specialdating.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Klient je rovněž povinen oznámit Organizátorovi, že Vstupenku (ačkoli vyplnil formulář na webových stránkách www.specialdating.cz svými osobními údaji a zároveň zaplatil celou částku ceny Vstupenky) neobdržel.

Reklamaci řeší Organizátor prostřednictvím e-mailu bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Organizátor podá Klientovi informaci o způsobu řešení reklamace a lhůtě, v jaké bude reklamace vyřešena.

Na jakékoli reklamace vycházející z porušení povinností Klienta po úhradě Vstupenky nebude brán zřetel. Případné spory budou řešeny právní cestou dle obecně závazných právních předpisů České republiky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení obecně závazných právních předpisů a těchto Podmínek směřující k ochraně spotřebitele se nevztahují na Klienty, kteří do smluvních vztahů s Organizátorem vstupují jako podnikatelé.

Z povahy poskytované služby (využití volného času poskytované v předem určeném termínu) nemůže Klient – spotřebitel podle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek, a to i bez udání důvodu. Na již zakoupené Vstupenky nemá taková změna vliv.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.

Dojde-li mezi Organizátorem a Klientem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Klient – spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. V případě Smluv uzavíraných on-line je Klient – spotřebitel oprávněn využít také elektronickou platformu pro řešení sporů zřízenou Evropskou komisí, web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právní poměry vzniklé ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování případných sporů ze Smlouvy jsou vyjma shora uvedených orgánů pro mimosoudní řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky.

Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 5. 2020.