Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE SPRÁVCE?

Společnost Affinitas, s.r.o., IČO: 60850523, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329805 (dále jako „Affinitas“) považuje ochranu soukromí svých klientů a jejich osobních údajů za svou klíčovou povinnost. Společnost Affinitas proto níže poskytuje informace svým klientům – subjektům osobních údajů o zpracování jejich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jako „GDPR“).

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Správcem osobních údajů je společnost Affinitas, s.r.o., IČO: 60850523, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329805.

Kontakty:

-       e-mailová adresa: info@specialdating.cz

-       telefon: +420 604 586 972

-       korespondenční adresa: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekty osobních údajů jsou podle čl. 4 odst. 7 GDPR klienti společnosti Affinitas.

Pro účely těchto informací se za klienty společnosti Affinitas považují fyzické osoby, které jsou uživateli webových stránek www.specialdating.cz a služeb společnosti Affinitas, tj. seznamovacích akcí typu „speed dating“, „virtual speed dating“ nebo celovečerních seznamovacích večírků. Osobní údaje klientů společnosti Affinitas jsou společností Affinitas zpracovávána podle čl. 4 odst. 2 GDPR.

ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Affinitas zpracovává osobní údaje svých klientů pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, které jsou klienty požadovány, tj. účasti na seznamovacích akcí typu „speed dating“, „virtual speed dating“ nebo celovečerních seznamovacích večírcích, a to včetně předání některých osobních údajů mezi klienty společnosti Affinitas navzájem tak, jak je klienty společnosti Affinitas výslovně určeno. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu účinnosti smluvního vztahu mezi klientem a společností Affinitas.

Společnost Affinitas dále zpracovává osobní údaje klientů, jakož i potencionálních klientů, kteří jí k tomu udělili souhlas, a to za účelem oslovení klientů a/nebo potencionálních klientů s nabídkami služeb společnosti Affinitas.

Účely zpracování osobních údajů, k nimž není třeba souhlasu klienta

-       plnění povinností ze smlouvy uzavřené mezi klientem a společností Affinitas nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

-       plnění povinností z obecně závazných právních předpisů;

-       ochrana oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů, k nimž je třeba souhlasu klienta

-       zasílání newsletteru společnosti Affinitas na e-mailovou adresu klienta, který obsahuje informace o nabídce účasti na seznamovacích akcích typu „speed dating“, „virtual speed dating“ nebo celovečerních seznamovacích večírcích, jejich termínech, tematickém zaměření apod.

Osobní údaje, k jejichž zpracování není třeba souhlasu klienta, jsou společností Affinitas zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb společností Affinitas klientům. Osobní údaje budou u společnosti Affinitas uloženy po dobu 3 let ode dne ukončení smlouvy mezi společností Affinitas a klientem, resp. po dobu 5 let a 10 let, jak společnosti Affinitas ukládají obecně závazné právní předpisy, tj. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje, k jejichž zpracování je třeba souhlasu klienta, jsou společností Affinitas zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud ze strany klienta nedojde k jeho odvolání před uplynutím této doby.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní údaje

Základními údaji se rozumí údaje nutné k uzavření smlouvy mezi klientem a společností Affinitas, kterými jsou zejména jméno, příjmení, bydliště a rok narození. Vzhledem k povaze služeb poskytovaných společností Affinitas, tj. seznamovacích služeb zpracovává společnost Affinitas také údaje o pohlaví klientů společnosti Affintas.

Kontaktní údaje

Kontaktními údaji se rozumí zejména e-mailová adresa, popř. telefonní číslo. Kontaktní údaje slouží zejména za účelem jejich předání mezi klienty společnosti Affinitas navzájem tak, jak to sami klienti určí při seznamovacích akcích typu „speed dating“, „virtual speed dating“ nebo celovečerních seznamovacích večírcích pořádaných společností Affinitas. Tyto údaje mohou být předány do třetích zemí v případě, pokud z takové země pochází klient společnosti Affinitas – účastník seznamovací akce, kterému jsou údaje předávány.

K předání kontaktních údajů mezi klienty společnosti Affinitas navzájem, a to prostřednictvím společnosti Affinitas, dochází na základě žádosti klienta společnosti Affinitas o předání osobních údajů podle smlouvy o poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu uzavřené mezi společností Affinitas a Klientem, a je tak plnění podle smlouvy.

Shora uvedené osobní údaje jsou zpracovávány společností Affinitas ručně, a to společností Affinitas pověřenými zaměstnanci či zpracovateli pověřenými společností Affinitas smlouvou o zpracování osobních údajů. Těmito dalšími zpracovateli mohou být kupř. poskytovatelé IT služeb, účetních služeb, služeb daňového či právního poradenství.

ÚDAJE Z WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE

Webové stránky www.specialdating.cz používají údaje z webového prohlížeče (tzv. cookies) klientů společnosti Affiniats. Ty jsou ve webovém prohlížeči klienta společnosti Affinitas ukládány pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek, jakož i pro jejich lepší fungování a výkon.

Jedná se o datové soubory, které jsou serverem umisťovány do počítače či jiného zařízení klienta společnosti Affinitas, a to v okamžiku načtení webové stránky. Tyto soubory umožňují běžné fungování webových stránek, umožňují webové stránce zapamatovat si úkony, nastavení či preference uživatele – klienta společnosti Affinitas. Cookies mají význam pro ochranu soukromí, neboť umožňují ukládat informace o používání webu. Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené technické záznamy.

Ukládání a používání cookies lze zamezit nastavením webového prohlížeče klienta společnosti Affinitas. Webový prohlížeč lze zpravidla nastavit tak, aby se vždy před každým uložením cookies dotázal, zda si uživatel – klient společnosti Affinitas přeje cookies uložit, případně lze v rámci nastavení prohlížeče ukládání cookies zcela zablokovat. V těchto případech však hrozí, že části webových stránek nebudou plně funkční. Prostřednictvím webového prohlížeče lze též již uložené cookies ze zařízení vymazat.

Pro více informací k omezení používání cookies viz webové stránky www.youronlinechoices.com. Tyto stránky neprovozuje společnost Affinitas a nenese tudíž odpovědnost za jejich obsah.

PRÁVA KLIENTA SPOLEČNOSTI AFFINITAS JAKO SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle ustanovení čl. 15 a násl. GDPR má klient společnosti Affinitas v souvislosti se zpracováváním jeho osobních údajů následující práva. Klient má kdykoli právo na bezplatné odvolání jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud si klient nebude dále přát zasílání newsletteru společnosti Affinitas na e-mailovou adresu klienta, který obsahuje informace o nabídce účasti na seznamovacích akcích typu „ speed dating“, „virtual speed dating“ nebo celovečerních seznamovacích večírcích, jejich termínech, tematickém zaměření apod., bude po doručení jeho oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu společnosti Affinitas info@specialdating.cz, zasílání newsletteru ukončeno. Jeho osobní údaje budou z databáze společnosti Affinitas vymazány.

Klient společnosti Affinitas má dále právo požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo o jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. Klient společnosti Affinitas má dále právo požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu. Těchto práv se klient společnosti Affinitas může domáhat zasláním žádosti na e-mailovou adresu společnosti Affinitas info@specialdating.cz nebo zasláním žádosti písemné, a to na adresu sídla společnosti Affinitas. V neposlední řadě má klient společnosti Affinitas právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů klientů společnosti Affinitas se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na skutečnost odkud byl přístup k webovým stránkám www.specialdating.cz realizován, resp. odkud došlo k zakoupení vstupenky na akci pořádanou společností Affinitas.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou obecné soudy České republiky.

Znění těchto informací může společnost Affinitas kdykoli změnit či doplňovat.

Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 5. 2020.